مقالات

چک بلا محل

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می شود .

ادامه ...

برات چیست

برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص به شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را برات کش می نامند.

ادامه ...

چک برگشتی

افراد هنگامی که در بانک منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها می گویند که حساب صادر کننده چک خالی وچک برگشت خورده است،احساس میکنند دیگر به پولشان نمیرسند.

ادامه ...

چک چیست

چک نوشته ای است که از طرف دارنده چک به بانک ارائه می شود . صادر کننده چک وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .

ادامه ...

وصول سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند.

ادامه ...

تنظیم سفته

در اینجا شرایط تنظیم سفته گفته می شود.

ادامه ...

سفته چیست؟

سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد

ادامه ...

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراحل زیر باید طی شوند

ادامه ...

وظایف بازرسان قانونی شرکت های سهامی

برای هر کسی که دارای شرکت می باشد دانستن وظایف بازرسان قانونی از واجبات می باشد.

ادامه ...

اختیارات بازرسان قانونی شرکت های سهامی

برای هر کسی که دارای شرکت می باشد دانستن اختیارات بازرسان قانونی از واجبات می باشد.

ادامه ...