تفاوت را ایجاد کن

کسی هست که تفاوتی ایجاد میکند .... 

جادوی مدیریت

....او کسی جز شما نیست . در کارتان ، در شرکتی که کارمیکنید ، در روابط و معاملات شخصی که انجام میدهید ئ در حرفه و کسب و کارتان ، شما از همه مهمتر هستید .

شما رهبر هستید . بدون توجه به ماموریتی که دارید این گونه فکر کنید ، دیری نمی گذرد که میبینید سعادتمند تر شده اید ، رضایت خاطر بیشتری دارید و سطح درآمدتان افزایش یافته است . رهبر کسی است که کشتی اش را در دل دریاها به ساحل مقصود هدایت می کند .

جان ادایر ، مدبرانه میگوید : ( سکان دار و ناوبر باش اما از موتورخانه بیرون برو ) . مانند یک کشتی ، کار شما دریا نوردی در دل آب های پر امواج است .... هنر سکان داری در این است که از آب و باد ، بیشترین بهره برداری را بکند .

( رهبر کسی است که کشتی را به مقصد می رساند )

رهبر خوب از ویژگی های زیر برخوردار است :

 • خوب فکر می کند
 • خوب ارتباط برقرار می سازد
 • می تواند پیشاپیش به جریان حوادث توجه کند و به موقع تغییرات لازم را ایجاد کند .
 • می تواند به رخ دادن حوادث کمک کند . محکم است و با این حال شرط انصاف را رعایت میکند . سختگیری در صورتی شایسته است که با انصاف همراه باشد و اثر بخشی زمانی بیشتر می شود که مشرب خوش در کار باشد .

سرعت رهبر ، سرعت گروهی است که او رهبری آنها را بر عهده دارد . همانطور که رالف ولدو امرسون به درستی می گوید : ( یک نهاد ، سا یه امتداد یافته یک رهبر است )

یک رهبر ...... یک ناخدا .......

...... همیشه یک شخص واحد است .

.......او میداند که عملکردش واحدش بستگی به تیم او دارد ..... بستگی به نفرات او دارد . کار گروهی رمز و راز هر کار موفق است .

شما تنها کسی هستید که می توانید افرادتان را در قالب یک گروه یا یک تیم در آورید .

یک رهبر ..... یک سکان دار .......

 • به اهمیت یا دآوری واقف است . هیچ کس به آن اندازه باهوش نیست که ، آنچه را که می داند به خاطر بسپارد .
 • به اهمیت آموزش واقف است . آموزش را یک فرایندی ادامه دار و برای همه مدت عمر است ، چیزی نیست که تمام شود .
 • برنامه برای رشد و اعتلای نفرات خود ، سوای شرکت آنها در دوره های آموزشی دارد .
 • از ویژگی های رهبر خوب آگاهی است ؛ یعنی :
 • برای سه تا پنج سال آینده هدفی را انتخاب می کند .
 • نگرش مثبتی به وجود می آورد .
 • خلاق و مبتکر است .
 • می داند که مشتری رییس همه است .
 • به نظم و ترتیب اعتقاد دارد .... نظم و ترتیب ..... نظم و ترتیب .
 • آنقدر به اصول عمل میکند تا همه به آن عادت کنند .