کوچینگ

چرا کوچینگ ؟ 

آیا تا به حال پیش آمده که با هدف ایجاد تغییر و تحول در خود و رسیدن به یک مهارت و یا موفقیت  با انگیزه بالا  ، در یک دوره آموزشی یا سمینار شرکت کرده باشید و بعد از مدتی  دوباره تمام انگیزه ها و خواسته های خود را فراموش کرده و یا نسبت به آڼ بی تفاوت شده باشید و به انجام عادت های قبلی برگشته و تغییر و تحولی را که مایل بودید با شرکت در آن دوره یا سمینار بدست آوردید ، به فراموشی سپرده باشید و به هدف مورد نظر نرسیده باشید؟

بسیاری از کسانی که در این گونه سمینارها شرکت میکنند قطعا بعد از پایان این دوره ها به نتیجه مطلوب نمی رسند  و دوباره به عادات قبلی  خود باز میگردند . کوچینگ یکی از روشهای موثر برای غلبه بر بسیاری از این عادات و رفتارها می باشد .

کوچینگ ایجاد کننده  تغییر و تحول است و کوچ یک شتاب دهنده برای ایجاد تغییر است . برای اینکه تغییر ماندگار باشد ، ما به زمان نیاز داریم تا عادت جدید به طور ریشه ای و اصولی جایگزین شود.در کوچینگ تجربه نشان داده است که با ارتباط حمایتی که بین مراجعه کننده و مربی ایجاد می شود و همراهی مراجعه تا رسیدن به نتیجه مطلوب باعث ایجاد خلاقیت و ایجاد انرژی مضاعف در مراجعه شونده شده  و باعث میشود خیلی زودتر نتیجه حاصل شود .

در کوچینگ ( موفقیتهای مالی ) ، تلاش میشود تا با همگام شدن و دادن راهنمایی های لازم و حمایتهای فکری با مراجعه کننده  گام به گام  پیش رفته  و به تنظیم و برنامه ریزیهای اهداف مالی پرداخته  و با هدف گذاریها و دادن برنامه ها ، به هدفهای مالی دست پیدا کرد .